manga

Feed-Ansicht Miniaturansicht
Hᴀᴘᴘʏ 2ɴᴅ ʏᴇᴀʀ ᴀɴᴅ 9ᴛʜ ᴍᴏɴᴛʜ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Aᴅʀɪᴀᴅᴏʀᴀ!
Cᴀᴅɪs Eᴛʀᴀᴍᴀ ᴅɪ Rᴀɪᴢᴇʟ
I channel everything that I'm feeling into my brush
Summer
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ, Tsᴜɴᴀᴅᴇ!
Eʀᴡɪɴ Sᴍɪᴛʜ
Manga
DoReMI
Without you I'm just lost
This is your time, this is your life
Hᴀᴘᴘʏ 1sᴛ ʏᴇᴀʀ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Mɪɴᴀᴅᴏʀᴀ!
I don't want to be a bubble