v b

Feed-Ansicht Miniaturansicht
„Vɪɴᴄᴇɴᴛᴏʀᴀ: Bᴇᴀᴜᴛɪꜰᴜʟ Mᴇᴍᴏʀɪᴇs.”
{•♥•}Jústíín Bííébér-Oríígíínαl-Bíí:Andý Bélííébér♥:3{•♥•}
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ,Mɪᴋᴀᴇʟᴀ Hʏᴀᴋᴜʏᴀ!
»•¤♥ Cυbα ♥¤•«
amicizia
I'll be your n u m b e r ~1~ with a bullet, a loaded God complex, cock it & pull it!<3
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ,Sᴇᴘʜɪʀᴏᴛʜ! #1
T.V.T.T.T.B.
 T.V.B..
Per tutte le mie amiche di Blingee...V.V.B. [original blingee by aly_04]
{•♥•}Tαýlór Swíft-Oríígíínαl-Bíí:Andý Bélííébér♥:3{•♥•}
PIETRO.B