in love with my friend

Feed-Ansicht Miniaturansicht
Rᴀɪᴢᴇʟ ᴀɴᴅ Fʀᴀɴᴋᴇɴsᴛᴇɪɴ
SHADOW
Cᴏsᴘʟᴀʏ?!
✨जय श्री कृष्ण✨Shrimad Bhagwad Geeta Chapter 11
With Love My Friend!
For Christmas My Friend...
I love you guys
❝Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ, Kᴀᴛ!!!❞
▶❝Wʜᴀᴛ ʜᴀᴘᴘᴇɴᴇᴅ ʟᴀsᴛ ɴɪɢʜᴛ?❞◀
❝Hᴀᴘᴘʏ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, LɪɴDᴏʀ!!!❞ #5Mᴏɴᴛʜs
✨श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा✨
KURT COBAIN