bible bibel verse vers

Feed-Ansicht Miniaturansicht
Bible verse 11. <Romans 15,4>
I can do all things through CHRIST Bible Verse
Bible verse 1. <St. Matthew 5,44>
 Bible verse 4. <Psalm 1.1>
Bible verse 12. <John 3,16>
Bible verse 20. <Titus 3,5a >
Bible verse 23. <Galatians 3, 22>
Bible verse 16.  <Matthew 4,4>
Gold- Bible Verse Isaiah 58:11 ((alwaysanangel69))©®
Bible verse 17. <Ephesians 2,8-9>
Bible verse 19. <Romans 6, 23>
We Will Serve the Lord Bible Verse