anime in blue

Feed-Ansicht Miniaturansicht
Aquarius Tokisada Kissing Pisces Amor as Females*!!!
Hᴀᴘᴘʏ 2ɴᴅ ʏᴇᴀʀ ᴀɴᴅ 5ᴛʜ ᴍᴏɴᴛʜ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Aʟᴜᴄᴀᴅᴏʀᴀ!
Anime winter girl Blingee*!!!
Anime girl in resort pool*!!!
Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ Lᴏᴠᴇ Wᴏʀʟᴅ.
Sᴜsᴀʙɪ
Sᴜsᴀʙɪ
Hᴀᴘᴘʏ Fᴏᴜʀᴛʜ ʏᴇᴀʀ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Sᴇᴘʜᴏᴅᴏʀᴀ!
two.siides.of.the.T R U T H
as.the.iiciicles.F A L L
Sᴇɴʙᴏɴᴢᴀᴅᴏʀᴀ
Wʜᴀᴛ sʜᴏᴜʟᴅ ɪ ᴅᴏ?!