manga

Feed-Ansicht Miniaturansicht
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Pretty Guardian {by Meirisa} Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Iᴛ's ɴᴏᴛ ᴡᴏʀᴛʜ ʟᴏsɪɴɢ sʟᴇᴇᴘ; Iᴛ's ɴᴏᴛ ᴡᴏʀᴛʜ ᴀɴᴀʟʏᴢɪɴɢ.
Hᴀᴘᴘʏ 10ᴛʜ ᴍᴏɴᴛʜ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ,Gɪʟᴏᴅᴏʀᴀ!
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ,Dɪᴍɪᴛʀʏ!
Amu Hinamori
Tᴇᴏᴅᴏʀᴀ x Yᴏɴɢxɪ
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ,Rᴏᴍ!
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Good Night and Sweet Dreams  {by Meirisa} Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Cherry Blossoms Fall from the Trees {by Meirisa} Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Dance, Love, Sing, Live {by Meirisa} Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ,Kᴀɴᴅᴀ Yᴜᴜ!
Aɪᴢᴇɴ Sᴏsᴜᴋᴇ