blood

Feed-Ansicht Miniaturansicht
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Should I be Someone Else ? {by Meirisa} Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Bloody Night {by Meirisa} Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Vampire thirst
Blood!
Vampire Art
blood as red as roses
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ, Nᴏᴇʟʟᴇ Bᴏʀ!
mhs-PMV: smile hd
Hᴜɢᴜᴇ ᴅᴇ Wᴀᴛᴛᴇᴀᴜ
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Glory {by Meirisa} Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Hᴀᴘᴘʏ 2ɴᴅ ʏᴇᴀʀ ᴀɴᴅ 1sᴛ ᴍᴏɴᴛʜ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Hᴜɢᴏᴅᴏʀᴀ!
I SWEAR I DIDNT MEAN TO
 
 

Im Rampenlicht

Pastel Goth Challenge

erstellt von: JulieBaka

Setz dein Blingee hierher!