beschÜtzt betet bewacht uns

Feed-Ansicht Miniaturansicht
DER WUNDERSCHOENE LIEBE ENGEL-SCHUTZENGEL BESCHUETZT BETET BEWACHT UNS TAG UND NACHT FUER IMMER UND EWIG!